Giới thiệu VPEG

Giới thiệu về Dự án

Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canada đã ký Bản Ghi nhớ ngày 2 tháng 5 năm 2008 chính thức hóa cam kết hợp tác về lĩnh vực môi trường thông qua Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường Cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG). Mục tiêu dài hạn của dự án là hỗ trợ cho quá trình phát triển bền vững thông qua tăng cường quản lý nhà nước về môi trường. Dự án hỗ trợ việc nâng cao năng lực quản lý ô nhiễm công nghiệp ở các cấp địa phương thông qua cách tiếp cận ngăn ngừa ô nhiễm công nghiệp và thực hiện các quy định về quản lý ô nhiễm công nghiệp. Dự án cũng hỗ trợ Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc nâng cao hiệu quả của chính sách và pháp luật về quản lý ô nhiễm công nghiệp.

Tên dự án: Dự án Quản lý Nhà nước về Môi trường cấp tỉnh tại Việt Nam (VPEG)

Tên nhà tài trợ: Cơ quan Phát triển quốc tế Canada (CIDA), Chính phủ Canada

Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chủ dự án: Tổng cục Môi trường

Địa điểm thực hiện dự án tại Việt Nam: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Quảng Ngãi và Sóc Trăng

Đơn vị thực hiện dự án: Liên doanh SNC-Lavalin/Essa Technologies (Cơ quan Điều hành Canada - CEA).

Thời gian dự kiến thực hiện dự án: Từ 2009 đến 2013 (gồm cả giai đoạn xây dựng Văn kiện Dự án)

Tổng vốn của dự án:

 • Vốn ODA: 15.000.000 CAD (Đô la Canada)
 • Vốn đối ứng: 20% tổng số vốn tài trợ (bao gồm hỗ trợ về quản lý, nhân sự, kỹ thuật & hành chính và các nguồn lực khác)

Mục tiêu cụ thể của dự án:

 • Nâng cao năng lực của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc xây dựng và thực hiện chính sách công nghiệp với sự phối hợp chặt chẽ với các Bộ và các tỉnh có liên quan;
 • Tăng cường hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường tại các tỉnh tham gia dự án;
 • Xây dựng các chương trình quản lý ô nhiễm công nghiệp hiệu quả, bền vững và cân nhắc đến vấn đề giới ở các tỉnh tham gia dự án.

Kết quả của dự án:

 • Kết quả 1: Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các Bộ, ngành khác có liên quan xây dựng chính sách Quản lý ô nhiễm công nghiệp và các tỉnh phối hợp triển khai thực hiện.
 • Kết quả  2: Hiệu quả sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường được tăng lên đối với quản lý ô nhiễm công nghiệp ở các tỉnh tham gia dự án
 • Kết quả 3: Sáu (6) tỉnh đã tham gia VCEP thực hiện các chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp một cách có hiệu quả, bền vững và nhạy cảm giới, chú trọng các vấn đề ô nhiễm chính ưu tiên quản lý ở các quy mô khác nhau, bao gồm các vấn đề phức tạp tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và ô nhiễm liên vùng.
 • Kết quả 4: Sở Tài nguyên và Môi trường ở hai (2) tỉnh mới tham gia VPEG thực hiện các chương trình Quản lý ô nhiễm công nghiệp một cách có hiệu quả, bền vững và nhạy cảm giới, giải quyết các vấn đề ô nhiễm công nghiệp ưu tiên.

Đối tượng thụ hưởng trực tiếp của dự án:

 • Cơ quan quản lý môi trường của các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An, Quảng Ngãi và Sóc Trăng.
 • Người dân và doanh nghiệp hoạt động tại các tỉnh

Xem thêm thông tin chi tiết tại Bản tin Dự án số 1