Cơ quan Điều hành Canada

Cơ quan Điều hành Dự án của Canada (CEA) gồm có:
  • Ông Marc Deschamps - Giám đốc Dự án phía Canada
  • Ông Robert Ferrari - Cố vấn Dự án Cao cấp
  • Bà Isabelle Thibeault - Quản đốc Dự án tại Việt Nam
  • Ông Lorne Greig - Cố vấn trưởng/Trưởng nhóm Hợp phần Quốc gia (WBS 1000)
  • Ông John Patterson - Cố vấn trưởng/Trưởng nhóm Hợp phần Cấp tỉnh (WBS 2000, 3000, 4000)
  • Các cố vấn kỹ thuật, các chuyên gia quốc tế và Việt Nam hoạt động ngắn hạn
  • Các nhân viên người Việt Nam của Văn phòng Dự án VPEG tại Hà Nội

CEA có trách nhiệm quản lý tổng thể dự án và đảm bảo thực hiện theo hợp đồng với CIDA, Kế hoạch Thực hiện Dự án, và Kế hoạch Công tác Năm cũng như giải trình toàn bộ các đầu vào của Canada nêu trong hợp đồng. CEA phối hợp làm việc với Tổng cục Môi trường và các Sở Tài nguyên và Môi trường để đảm bảo đạt được các kết quả theo các công cụ then chốt dựa trên kết quả và dự án được quản lý và thực hiện một cách đúng đắn. CEA tham gia Ban Chỉ đạo với vai trò thư ký và tham vấn Tổng cục Môi trường, thay mặt cho dự án đệ trình kế hoạch và báo cáo tiến độ lên Ban Chỉ đạo và CIDA.