Cơ cấu tổ chức Dự án

Ban Chỉ đạo Dự án:

Ban Chỉ đạo Dự án do đại diện của Bộ Tài nguyên và Môi trường và CIDA đồng chủ trì, chỉ đạo định hướng chiến lược cho dự án, kiểm tra tiến độ theo hết quả và phân bổ nguồn lực theo ngân sách.

Ban Chỉ đạo Dự án bao gồm các thành viên:

 • PGS.TS Bùi Cách Tuyến - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án

 • Ông Andrew Smith - Trưởng Ban Viện trợ của CIDA, Đại sứ Quán Canada tại Việt Nam, Đồng Trưởng Ban Chỉ đạo Dự án

 • Đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương

 • Lãnh đạo Uỷ ban Nhân dân các tỉnh tham gia dự án

 • Đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trách nhiệm của Ban Chỉ đạo bao gồm:

 • Rà soát và kiểm tra các giả định căn bản, rủi ro và liên quan tiếp theo của dự án;

 • Rà soát tiến độ để đạt được các kết quả triển khai dự án cả ở mức ngắn và dài hạn;

 • Rà soát và phê duyệt kế hoạch công tác quản lý dựa trên kết quả hàng năm, kết quả, mục tiêu, phân bổ ngân sách và tiến độ cho năm tài chính hiện tại và năm tới;

 • Giải quyết những khó khăn trong việc thực hiện dự án ở cấp chính sách;

 • Chỉ đạo về chính sách, giải thích và cho ý kiến; và,

 • Khuyến nghị và thông qua các sáng kiến chiến lược cho việc hỗ trợ kỹ thuật ở cấp cao và phân bổ ngân sách.

Ban Quản lý Dự án:

Ban Quản lý Dự án hỗ trợ cho việc thảo luận về các vấn đề tác nghiệp và quản lý, chia sẻ bài học về cách tiếp cận và kinh nghiệm của các tỉnh.

Ban Quản lý Dự án sẽ chỉ đạo tác nghiệp Điều phối viên Quốc gia và Nhóm nguồn lực. Ban Quản lý Dự án cũng sẽ cho ý kiến đối với kế hoạch công tác năm trước khi trình lên Ban Chỉ đạo.

Ban Quản lý Dự án bao gồm thành viên:

 • PGS. Tiến sỹ Lê Kế Sơn - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Môi trường, Giám đốc Quốc gia Dự án

 • Tiến sỹ Hoàng Danh Sơn - Vụ trưởng, Vụ Hợp tác Quốc tế và Khoa học & Công nghệ, Tổng cục Môi trường, Điều phối viên Quốc gia Dự án

 • Đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

 • Lãnh đạo của 8 Sở Tài nguyên và Môi trường 

Văn phòng Dự án:


Phía Canada và phía Việt Nam phối hợp thành lập Văn phòng Dự án tại Hà Nội để tổ chức triển khai thực hiện dự án ở cấp quốc gia. Tại các địa phương tham gia dự án, các Sở Tài nguyên và Môi trường thiết lập Văn phòng Dự án cấp tỉnh và bổ nhiệm Điều phối viên Dự án cấp địa phương làm đầu mối phối hợp với Văn phòng Dự án và Điều phối viên Quốc gia triển khai thực hiện dự án tại địa phương.